Warunki zgłoszenia

Biuro rozpatrywać będzie wyłącznie kandydatury przedstawione za pośrednictwem niniejszego serwisu, zgodnie z procedurą zgłoszenia (patrz poniżej).  Wymagane jest, aby do wypełnionej ankiety Kandydat dołączył swój życiorys (CV), skany odpowiednich dokumentów i/lub referencji potwierdzających jego kompetencje, zarówno ogólne językowe, jak i w zakresu wybranych przez siebie specjalności tłumaczeniowych. Tłumacz przysięgły dostarcza kopię swoich uprawnień. Ponadto, wymagane jest, aby Kandydat dostarczył krótkie próbki własnych tłumaczeń (z języka obcego i na język obcy) z głównych zdeklarowanych przez siebie specjalności. Biuro zastrzega, że może poprosić Kandydata o dostarczenie próbek jego własnych tłumaczeń z zdeklarowanych przez niego specjalności, w zakresie których Kandydat nie w inny sposób nie udokumentował swoich kompetencji (np. za pomocą dyplomu ukończenia studiów, świadectw, referencji, itp.).

Zakłada się ponadto, że Kandydat zapoznał się z Zasadami Współpracy i akceptuje je. 
Profil na facebooku