Tłumaczenie dokumentacji specjalistycznej

Jaką dokumentację zalicza się do specjalistycznej
Do dokumentacji specjalistycznej zaliczamy ogólnie dokumenty zawierające teksty, których zrozumienie przez Czytelnika władającego biegle danym językiem (np. ojczystym) wymaga pewnego poziomu wiedzy z danej dziedziny techniki (np. metalurgii, przemysłu chemicznego, energetyki, sprzętu i oprogramowania komputerowego, itp.), nauki (chemia, fizyka, matematyka, informatyka, robotyka, itp.) czy też innej specjalistycznej dziedziny (np. sterowania jakością, ochrony środowiska, BHP, ustawodawstwo UE, itp.), specjalności medycznych, itp. Zaliczamy tu także teksty z dziedzin humanistycznych i pokrewnych (językoznawstwa, historii, fizlozofii, psychologii).
Spośród dokumentów zawierających w/w teksty wymienić można różnego rodzaju instrukcje techniczne (instrukcje obsługi, konserwacji), dokumentację techniczno-ruchową (DTR), księgi kontroli i zapewnienia jakości, procedury, normy, standardy, artykuły i opracowania, eseje i inne prace.
Wymagania dotyczące tłumaczenia dokumentacji specjalistycznej
Aby dobrze przetłumaczyć dokument specjalistyczny (np. instrukcję techniczną), tekst naukowy (np. artykuł, referat lub inne opracowanie naukowe) lub inny tekst specjalistyczny (np. księgę jakości, procedurę BHP, ustawę prawną, esej, itp.), oprócz doskonałej znajomości danego języka i władania dobrym stylem, tłumacz musi posiadać niezbędną wiedzę w danej dziedzinie. Stąd wynika konieczność specjalizacji tłumaczeń. Tak więc, naprawdę dobrą jakość tłumaczenia technicznego może zapewnić jedynie tłumacz techniczny (specjalista w danej dziedzinie techniki); tłumaczenia naukowego – tłumacz naukowy (specjalista w danej dyscyplinie naukowej); tłumaczenia specjalistycznego – tłumacz specjalistyczny (osoba obeznana w obszarze danej specjalności).
Biuro tłumaczeń Studio Tekst, jako standard, zapewnia specjalizację tłumaczeń wszystkich przyjmowanych przez siebie do tłumaczenia tekstów i dokumentów. Realizacja zasady specjalizacji tłumaczeń możliwa jest dzięki posiadaniu przez biuro stałego ogólnopolskiego zespołu tłumaczy-specjalistów oraz zaimplementowanego w serwisie internetowym specjalnego, zaawansowanego systemu informatycznego (Systemu Obiegu Tłumaczeń). System ten pozwala na przydzielanie tłumaczeń odpowiednim tłumaczom ściśle według specjalizacji, a także realizację wszystkich czynności w obiegu pomiędzy Klientem, Biurem i Tłumaczem w sposób w pełni zautomatyzowany i online.
Tłumaczenie dokumnentacji  specjalistycznej w praktyce
Wbrew temu, co powiedziano powyżej, realizacja zasady specjalizacji w wielu biurach tłumaczeń jest realizowana jedynie częściowo lub nie jest realizowana w ogóle. Można bowiem znaleźć w Internecie ogłoszenia typu „zlecimy do tłumaczenia z angielskiego tekst techniczny z dziedziny…” lub „mamy do przetłumaczenia na język angielski dokumentację z zakresu….”. Przy tym, co ciekawe, ogłoszenia takie nieraz nie pochodzą bezpośrednio od klienta, lecz od… biura tłumaczeń. Oznacza to, że dane biuro tłumaczeń najpierw przyjęło od klienta tekst do tłumaczenia, a następnie dopiero „martwi się” o to, kto to tłumaczenie wykona. W tym celu poszukuje tłumacza z ogłoszenia lub z giełdy internetowej, przy czym jako główne kryterium stosuje się tu dostępność tłumacza i żądaną przez niego stawkę.
Czy takie postępowanie gwarantuje, że tłumaczenie zostanie wykonane na wysokim poziomie?
Biuro tłumaczeń z Certyfikatem ISO
Często, jako swój atut, biura tłumaczeń powołują się na posiadanie przez siebie Certyfikatu ISO. Nie zamierzamy tu bynajmniej podważać zasadności certyfikacji biur tłumaczeń pod kątem wymogów norm ISO. Jednakże postawmy tu pytanie: czy fakt uzyskania przez dane biuro Certyfikatu biuro uniemożliwi mu stosowanie (choćby sporadycznie) opisanego powyżej procederu korzystania ad hoc z dość przypadkowych tłumaczy pozyskiwanych z ogłoszeń lub giełd?
Tłumaczenia tekstów online
Chcielibyśmy tu wyraźnie zaznaczyć, że określenie „tłumaczenie tekstu online” czy też „tłumaczenia pisemne online” w przypadku praktyki tłumaczeniowej biura Studio Tekst nie oznacza bynajmniej, że zlecony do tłumaczenia tekst jest tłumaczony w serwisie w czasie rzeczywistym i w sposób automatyczny. Biuro nigdy nie wykonuje tłumaczeń tekstów w sposób automatyczny (przy użyciu tzw. translatorów). Wszystkie zlecone teksty przydzielane są konkretnym tłumaczom-specjalistom, którzy wykonują całość tłumaczeń „ręcznie”, a jedynie do celów czysto technicznych (używanie baz tłumaczeń i baz terminologii) korzystają ze specjalistycznych, zaawansowanych narzędzi informatycznych, tzw. programów CAT. Praca tłumaczeniowa wykonywana jest w całości przez człowieka. 
"On-line" w przypadku działalności biura tłumaczeń Studio Tekst oznacza korzystanie z własnego, zaawansowanego systemu informatycznego (Systemu Obiegu Tłumaczeń), który pozwala na sprawną realizację wszystkich czynności w obiegu pomiędzy Klientem, Biurem i Tłumaczem w sposób zautomatyzowany i w pełni online (tzn. poprzez Internet). Jedną z istotnych korzyści, jakie daje ten system jest maksymalne ograniczenie administracyjnych kosztów biura, czego efektem są optymalne ceny tłumaczenia tekstów (technicznych, specjalistycznych i innych).
Profil na facebooku